Verksamheten skall bedrivas enligt gällande lagstiftning och med ständiga förbättringar, så att påverkan av den totala miljön minskas.
Detta vill vi uppnå genom:
-
påverkan och val av underleverantörer
-
utbildning av personal
-
sträva efter att transporter sker på ett miljöeffektivt sätt
-
söka vägar för att nedbringa energiförbrukning
-
införa miljöriktig struktur på hantering av den ringa mängd kemikalie och avfall som hanteras inom verksamheten
-
utarbeta miljöolycksberedskapsplan
Denna miljöpolicy skall flitigt kommuniceras och ständigt nagelfaras.